Tag Archives: протокол

Някои моменти при спорове с електроразпределително дружество

Поради факта, че продажбата на ел. енергия се подчинява на правилата на търговската продажба, електроразпределителното дружество следва да докаже, че е доставило точно определено количество електрическа енергия, за да може потребителят да дължи заплащането на стойността на такава енергия. Съобр. чл. 98а от Закона за енергетиката, крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия. Корекция на сметката Най

» Read more

Протоколът от съдебно заседание

Съдебният протокол се съставя при разглеждане на делото в открито съдебно заседание и съгласно чл. 150 ГПК, в него се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, името на секретаря, явилите се страни и техните представители, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите

» Read more