Monthly Archives: юли 2024

Прекратяване на трудов договор от работодателя поради „липса на качества“ на работника/ служителя

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са

» Read more

Допускането на съдебна делба

Съдебната делба е способ за реализиране на потестативното право по делба, приложим при отсъствие на съгласие между съсобствениците за извънсъдебното поделяне на съсобственото имущество.  При потестативното право титуляря едностранно може да предизвика промяна в определено състояние, която засяга чужда правна сфера. Така, правото на съдебна делба предполага разрешаване със силата на пресъдено нещо на спор за наличието на съсобственост по

» Read more

Условията за назначаване на „държавен служител“

Държавната служба е специфична трудова дейност, която поставя определени изисквания към лицата, които я упражняват и която предвижда санкции за неспазване на тези изисквания, тъй като чрез нея се осъществява държавната власт.  Нормата на чл. 7 от Закона за държавния служител, регламентира изискванията към лицата за заемане на държавна служба и въвежда ограничения за заемането на определена служба или извършването на определена

» Read more

Техническият паспорт на нов строеж

Според новелата на чл. 176а, ал. 1 и следващи от Закона за устройство на територията, след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Съгласно легалната дефиниция закрепена в пар. 5, т. 64 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ,  „технически паспорт на строеж“ е документ, който включва

» Read more

Критерият „фактическа и правна сложност“ на съдебно дело

Съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.  Анализът на нормативното предписание налага извод,

» Read more

Принудителната административна мярка „временно отнемане на лиценза“ по Закона за хазарта

Разпоредбата на чл. 85 от Закона за хазарта се намира в глава четвърта „Принудителни административни мерки“ и в нея е предвидена ПАМ „временно отнемане на лиценза“ при наличие на някое от посочените в ал. 1 основания. За ПАМ по Закона за движение по пътищата и изисквания към заповедта за прилагането й, можете да се запознаете тук. За принудителната административна мярка при отнемане

» Read more

Определяне на „прилежаща площ“ към сграда в режим на Етажна собственост

Съгласно чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост, при преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата. В тези случаи прилежащата площ се определя от кмета на общината по

» Read more