Monthly Archives: юли 2015

В духа на реформата – „Държавната служба“

Един от аспектите на наложителните законодателни изменения след турбулентната 1989 г. е статутът на държавния служител. Приетият през 1922 г. Закон за държавния служител търпи отмяна с влизането в сила на Кодекса на труда, през 1951 г. Така, държавната служба е подчинена на регламентацията в трудовото законодателство за един дълъг период, до 1999 г., когато се обнародва Законът за държавния

» Read more

Извънсъдебно разрешаване на спорове

Древногръцкият философ Аристотел е твърдял, че арбитража е алтернатива на съдебния процес и дори може да отсъди по-справедливо. В контекста на натовареността на българските съдилища (особено в по-големите градове) и трудоемкото съдопроизводство, поглъщащо и много време, отекват призиви за насока към извънсъдебното разрешаване на спорове. Въпреки, че предмет на алтернативно решаване на спорове не могат да бъдат дела от всякакъв

» Read more

Подновяване и заличаване на особен залог

Вписването на особен залог, в съответните регистри, води след себе си задълженията за следене на срока на вписването, а при погасяване на задължението на длъжника – и заличаване на регистрираните обстоятелства. Вписването на особен залог, със своята оповестителна функция, има законово закрепено времетраене от 5 години (чл.30, ал.2 ЗОЗ). С изтичането на срока и неподновяването на обезпечението или уважаване на

» Read more