Tag Archives: граждански процесуален кодекс

Когато взискателят не поиска извършване на изпълнителни действия в продължение на 2 години, т. нар. перемпция

Движението на изпълнителното производство зависи от волята на взискателя, от това дали е поискал прилагането на определен изпълнителен способ от съдебния изпълнител, дали е поискал извършване на конкретни изпълнителни действия в рамките на този изпълнителен способ, дали е внесъл авансово таксите и разноските, дължими за тяхното осъществяване, дали е поискал съдебният изпълнител да повтори неуспешни изпълнителни действия или неизвършени такива.

» Read more

Един по – детайлен поглед върху заповедното производство по чл. 417 ГПК

Когато със заявлението е представен документ по чл. 417, ал. 1 ГПК, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. А съдът ще прецени дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане, като това не включва преценка за истинността на документа, нито

» Read more

Характеристика на заповедното производство по чл. 410 ГПК

Чрез заповедното производство се създава съдебно изпълнително основание, като се избягва исковото производство, но все пак кой път да следва преценява кредиторът. Целта на заповедното производство е да се установи, че едно вземане не се оспорва, като съдът не проверява дали вземането съществува. Така издадената заповед за изпълнение представлява съдебно изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист. За вземания за

» Read more

Секвестируемост и несеквестируемост при запор върху трудово възнаграждение, пенсия и други

Запорът върху доходите се състои от последователни действия, при които работодателят превежда запорираната сума по сметка на взискателя. Процесуалната норма на чл. 446, респ. чл. 446а ГПК предвижда изрично определени вземания на длъжника за несеквестируеми (пълна или частична несеквестируемост) – трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, пенсията, помощи, обезщетения. Трудовото възнаграждение представлява дължимата от

» Read more

Секвестируемост и несеквестируемост

При събиране на парични притезания (облигационно право на кредитора, което може да се осъществи по принудителен ред) изпълнителния процес се насочва върху имуществото (съвкупност от оценимите в пари права) на длъжника. Съгл. чл. 133 ЗЗД, цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на кредиторите му (освен това, което е несеквестируемо). Изключение се прави при изпълнение върху поръчителство, залог и

» Read more