Прекратяване на трудов договор от работодателя поради „липса на качества“ на работника/ служителя

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са

» Read more

Допускането на съдебна делба

Съдебната делба е способ за реализиране на потестативното право по делба, приложим при отсъствие на съгласие между съсобствениците за извънсъдебното поделяне на съсобственото имущество.  При потестативното право титуляря едностранно може да предизвика промяна в определено състояние, която засяга чужда правна сфера. Така, правото на съдебна делба предполага разрешаване със силата на пресъдено нещо на спор за наличието на съсобственост по

» Read more

Условията за назначаване на „държавен служител“

Държавната служба е специфична трудова дейност, която поставя определени изисквания към лицата, които я упражняват и която предвижда санкции за неспазване на тези изисквания, тъй като чрез нея се осъществява държавната власт.  Нормата на чл. 7 от Закона за държавния служител, регламентира изискванията към лицата за заемане на държавна служба и въвежда ограничения за заемането на определена служба или извършването на определена

» Read more

Техническият паспорт на нов строеж

Според новелата на чл. 176а, ал. 1 и следващи от Закона за устройство на територията, след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Съгласно легалната дефиниция закрепена в пар. 5, т. 64 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ,  „технически паспорт на строеж“ е документ, който включва

» Read more

Критерият „фактическа и правна сложност“ на съдебно дело

Съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.  Анализът на нормативното предписание налага извод,

» Read more

Принудителната административна мярка „временно отнемане на лиценза“ по Закона за хазарта

Разпоредбата на чл. 85 от Закона за хазарта се намира в глава четвърта „Принудителни административни мерки“ и в нея е предвидена ПАМ „временно отнемане на лиценза“ при наличие на някое от посочените в ал. 1 основания. За ПАМ по Закона за движение по пътищата и изисквания към заповедта за прилагането й, можете да се запознаете тук. За принудителната административна мярка при отнемане

» Read more

Определяне на „прилежаща площ“ към сграда в режим на Етажна собственост

Съгласно чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост, при преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата. В тези случаи прилежащата площ се определя от кмета на общината по

» Read more

„Изясняване произхода на средствата“ по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Комплексната проверка на клиентите е една от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Тази проверка включва и изясняване на произхода на средствата. А извършването или допускането да се извърши нарушение на императивните законови разпоредби, води до административнонаказателна отговорност, ако деянието не съставлява престъпление. В какви ситуации се изисква да се изяснява произхода

» Read more

„Обединенията“ като кандидат/ участник в процедура за възлагане на обществена поръчка

Процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат на принципа на състезателното начало, където всеки от участниците/ кандидатите в тях е носител на законния интерес да бъде класиран на първо място и съответно да бъде избран за изпълнител. Друг принцип, въз основа на който следва да се провежда една процедура по възлагане на обществена поръчка е равнопоставеността и недопускането на

» Read more

Задължението на пълнолетното дете да се грижи за своите възрастни или болни родители

Съгласно чл. 124, ал. 5 от Семейния кодекс, пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители. Така грижата към родителя е не само повеля на морала, но е и скрепена със законова правна норма. Задължението за полагане на грижи е лично, непрехвърлимо и не може да бъде изпълнявано по принудителен път, но когато неизпълнението му води

» Read more

Адресната регистрация и значението на „постоянния“ и „настоящия“ адрес

Целта на адресната регистрация е да отрази действителното фактическо положение и по – точно мястото, на което гражданите са се установили да живеят временно или постоянно. Адресната регистрация и промяната й зависи от волята на лицето, като както постоянния, така и настоящия адрес (адрес на пребиваване) не са трайни величини. Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, адресната

» Read more

Срокът за извършване на ревизия

Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Ревизионното производство се образува с издаването на заповедта за възлагане на ревизията, която се връчва на ревизираното лице. Съгласно трайната практика на Върховния административен съд, напр. реш. № 6918/ 2022 г., невръчването на заповедта за възлагане на ревизия на нейния

» Read more

Отговорността на ВиК дружествата за качеството на водата и липсата на водоподаване

До ред негативни преживявания може да доведе липсата на водоподаване, поради невъзможност да се задоволят обичайните питейни и хигиенни нужди, както и когато показателите на питейната вода не са приемливи за потребителя, защото я правят негодна за обичайната употреба. Нормативната база По смисъла на Наредба № 9/ 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и

» Read more

Един особен субект на правото – „едноличният търговец“

Едноличният търговец е особен субект на правото. С регистрацията на дадено физическо лице като ЕТ, за него, освен правото да придобива граждански права и задължения, възниква и възможността да бъде страна и по правоотношения в търговското право. Според практиката на ВАС, напр. реш. № 4802/ 2022 г., регистрацията на едно физическо лице като едноличен търговец само разширява неговата правоспособност, осигурявайки

» Read more

Управлението на общите части, когато самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик

Съгласно чл. 3 от Закона за управление на етажната собственост,  за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3 (всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си), чл. 31,

» Read more

Резултативният адвокатски хонорар

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд, като размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Законът за адвокатурата указва, че този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по – нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.  Съобразно разпоредбата на чл. 9 ЗЗД,

» Read more

Допустимо ли е дарение на наследство?

Съгласно чл. 76 от ЗН, актовете на разпореждане на сънаследник с определени наследствени вещи са недействителни, ако те не се паднат в негов дял при делбата. Целта на тази разпоредба е да не се раздробява наследственото имущество, т.е. да не се увеличава броя на съсобствениците, за да може делбата да се извърши при спазване принципа на чл. 69, ал. 2

» Read more

Процедурата по наемане на сезонни работници – чужди граждани

Предвид широко разпространената практика у нас да бъдат краткосрочно наемани на сезонна работа чужди граждани, нека разгледаме процедурата, която трябва да следват работодателите. Новелата на пар. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, дефинира „гражданин на трета държава“ като лице, което не е гражданин на Република България и не е гражданин на държава

» Read more

За така нареченото „дребно хулиганство“

Дребното хулиганство, чиято уредба е поместена в Указ № 904/ 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство, няма престъпен характер, то представлява административно нарушение. От друга страна, аналогично с практиката на Европейския съд по правата на човека, в мотивите на решение № 3/ 2011 г. на Конституционния съд на Република България е прието, че деянието дребно хулиганство представлява наказателно обвинение

» Read more

Кои престъпления регламентира новата Директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

Насилието над жени и домашното насилие представляват нарушение на основните права, като например правото на човешко достойнство, правото на живот и неприкосновеност на личността, забраната на нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на свобода и сигурност, правото на защита на лични данни, правото на недискриминация, включително въз основа на пола, и

» Read more
1 2 3 9