Управлението на общите части, когато самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик

Съгласно чл. 3 от Закона за управление на етажната собственост,  за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3 (всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си), чл. 31,

» Read more

Резултативният адвокатски хонорар

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд, като размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Законът за адвокатурата указва, че този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по – нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.  Съобразно разпоредбата на чл. 9 ЗЗД,

» Read more

Допустимо ли е дарение на наследство?

Съгласно чл. 76 от ЗН, актовете на разпореждане на сънаследник с определени наследствени вещи са недействителни, ако те не се паднат в негов дял при делбата. Целта на тази разпоредба е да не се раздробява наследственото имущество, т.е. да не се увеличава броя на съсобствениците, за да може делбата да се извърши при спазване принципа на чл. 69, ал. 2

» Read more

Процедурата по наемане на сезонни работници – чужди граждани

Предвид широко разпространената практика у нас да бъдат краткосрочно наемани на сезонна работа чужди граждани, нека разгледаме процедурата, която трябва да следват работодателите. Новелата на пар. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, дефинира „гражданин на трета държава“ като лице, което не е гражданин на Република България и не е гражданин на държава

» Read more

За така нареченото „дребно хулиганство“

Дребното хулиганство, чиято уредба е поместена в Указ № 904/ 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство, няма престъпен характер, то представлява административно нарушение. От друга страна, аналогично с практиката на Европейския съд по правата на човека, в мотивите на решение № 3/ 2011 г. на Конституционния съд на Република България е прието, че деянието дребно хулиганство представлява наказателно обвинение

» Read more

Кои престъпления регламентира новата Директива относно борбата с насилието над жени и домашното насилие

Насилието над жени и домашното насилие представляват нарушение на основните права, като например правото на човешко достойнство, правото на живот и неприкосновеност на личността, забраната на нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на свобода и сигурност, правото на защита на лични данни, правото на недискриминация, включително въз основа на пола, и

» Read more

Изваждане от сградата на етажен собственик по решение на общото събрание на етажната собственост

Сред правомощията на общото събрание на етажната собственост е и това, закрепено в чл. 11, ал. 1, б. „е” от ЗУЕС, за изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по – дълъг от три години. И така, съгласно този чл. 45 ЗС, собственикът на етаж или

» Read more

Осигуряването при самоосигуряващите се лица, на които е отпусната и пенсия

По своята същност осигурителното правоотношение е сложно правоотношение, състоящо се от две самостоятелни, но свързани правоотношения: по набиране на средствата на общественото осигуряване и по разходване на тези средства. Осигурителното правоотношение се развива на базата на трудовото правоотношение, макар че не съществува идентичност между двете. Но наличието на трудово правоотношение в повечето случаи води до възникване и на осигурително такова.

» Read more

Договорът за издръжка и гледане срещу прехвърляне на недвижим имот

Договор, по силата на който се прехвърля имот срещу поето от приобретателя задължение да гледа и издържа прехвърлителя, е ненаименован договор, за който липсва нормативна уредба. Това задължение е срочно, но определеният в договора срок е относително неопределен, т. е. страните сключват договора с оглед на едно събитие, което непременно ще настъпи – това е смъртта на прехвърлителя, без да е известно кога ще настъпи.

» Read more

Работата от разстояние (дистанционна; надомна)

Пандемията от COVID-19, както и бързото развитие на телекомуникационните технологии доведоха до широко приложение на работата извън помещенията на работодателя. Хронологически погледнато, началото на дистанционната работа датира от 70 – те години на миналия век, когато е разработена технология, която свързва офиси посредством телефонни линии. Терминът „дистанционна работа“ е измислен от Джак Нилс през 1973 г. А през 1979 г. на

» Read more

Записът на заповед

Записът на заповед представлява ценна книга материализираща права и е доказателство за вземане. Записът на заповед е абстрактна сделка, на която основанието е извън съдържанието на документа, сделка, по силата на която издателят безусловно се задължава да заплати на приносителя посочената в книгата сума. Каузата, т.е. основанието за плащане Записът се издава заради конкретни отношения между издателя и лицето, в

» Read more

Платеният годишен отпуск и обезщетението за неизползването му

Конституцията на Р. България прокламира принципа, че работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон. Така, всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск (чл. 155 и следващи от

» Read more

При отказ да бъде извършена проверка за установяване употребата на алкохол и/ или наркотични вещества или техни аналози

Съобразно решение № 15395/ 2018 г. на ВАС,  при отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/ или наркотични вещества или техни аналози е налице самостоятелно и достатъчно основание за прилагане на административнонаказателна отговорност. Така, съгласно чл. 174, ал. 3 ЗДвП, водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде

» Read more

Когато взискателят не поиска извършване на изпълнителни действия в продължение на 2 години, т. нар. перемпция

Движението на изпълнителното производство зависи от волята на взискателя, от това дали е поискал прилагането на определен изпълнителен способ от съдебния изпълнител, дали е поискал извършване на конкретни изпълнителни действия в рамките на този изпълнителен способ, дали е внесъл авансово таксите и разноските, дължими за тяхното осъществяване, дали е поискал съдебният изпълнител да повтори неуспешни изпълнителни действия или неизвършени такива.

» Read more

Възобновяване на наказателно дело, когато се разкрият нови обстоятелства или доказателства

Съгласно чл. 422, ал. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс, наказателното дело се възобновява, когато: 1. някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или разпореждането, се окажат неистински;  2. съдия, съдебен заседател, прокурор или разследващ орган е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство;  3. чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни

» Read more

Отмяна на дарение при отказ от даване на издръжка на дарителя

Съгласно чл. 225 от Закона за задълженията и договорите, с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа – по надлежния начин за прехвърлянето им. Според новелата на чл. 227 ЗЗД, дарението може да

» Read more

Придобиване по давност на обща част в сграда в режим на етажна собственост

Съгласно чл. 38 от Закона за собствеността, при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици,

» Read more

Изменения и допълнения в Закона за етажната собственост през 2023 – 2024 г.

Редица важни изменения и допълнения бяха направени в Закона за етажната собственост, което налага тяхното разглеждане. Онлайн провеждане на общо събрание и неприсъствено гласуване В закона се изменя начина на провеждане на общото събрание, като се добавя възможност то да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез платформите за видеоконференции, за да може да

» Read more

Един по – детайлен поглед върху заповедното производство по чл. 417 ГПК

Когато със заявлението е представен документ по чл. 417, ал. 1 ГПК, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. А съдът ще прецени дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане, като това не включва преценка за истинността на документа, нито

» Read more

Някои моменти при спорове с електроразпределително дружество

Поради факта, че продажбата на ел. енергия се подчинява на правилата на търговската продажба, електроразпределителното дружество следва да докаже, че е доставило точно определено количество електрическа енергия, за да може потребителят да дължи заплащането на стойността на такава енергия. Съобр. чл. 98а от Закона за енергетиката, крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия. Корекция на сметката Най

» Read more
1 2 3 9