Monthly Archives: юни 2024

Управлението на общите части, когато самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик

Съгласно чл. 3 от Закона за управление на етажната собственост,  за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3 (всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си), чл. 31,

» Read more

Резултативният адвокатски хонорар

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд, като размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Законът за адвокатурата указва, че този размер трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по – нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.  Съобразно разпоредбата на чл. 9 ЗЗД,

» Read more