Monthly Archives: февруари 2024

Придобиване по давност на обща част в сграда в режим на етажна собственост

Съгласно чл. 38 от Закона за собствеността, при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици,

» Read more

Изменения и допълнения в Закона за етажната собственост през 2023 – 2024 г.

Редица важни изменения и допълнения бяха направени в Закона за етажната собственост, което налага тяхното разглеждане. Онлайн провеждане на общо събрание и неприсъствено гласуване В закона се изменя начина на провеждане на общото събрание, като се добавя възможност то да се провежда и в смесен режим на работа – присъствено и онлайн чрез платформите за видеоконференции, за да може да

» Read more

Един по – детайлен поглед върху заповедното производство по чл. 417 ГПК

Когато със заявлението е представен документ по чл. 417, ал. 1 ГПК, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. А съдът ще прецени дали документът е редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане, като това не включва преценка за истинността на документа, нито

» Read more

Някои моменти при спорове с електроразпределително дружество

Поради факта, че продажбата на ел. енергия се подчинява на правилата на търговската продажба, електроразпределителното дружество следва да докаже, че е доставило точно определено количество електрическа енергия, за да може потребителят да дължи заплащането на стойността на такава енергия. Съобр. чл. 98а от Закона за енергетиката, крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия. Корекция на сметката Най

» Read more

Характеристика на заповедното производство по чл. 410 ГПК

Чрез заповедното производство се създава съдебно изпълнително основание, като се избягва исковото производство, но все пак кой път да следва преценява кредиторът. Целта на заповедното производство е да се установи, че едно вземане не се оспорва, като съдът не проверява дали вземането съществува. Така издадената заповед за изпълнение представлява съдебно изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист. За вземания за

» Read more