Фигурата „Поръчител“

Поръчителството често намира приложение при отпускането на кредити. Представлява акцесорно задължение, защото възниква от друго (главно) задължение. Договора за поръчителство се сключва между кредитор и поръчител, който се задължава да отговаря за изпълнението на задължението на едно трето лице. Писмената форма е условие за действителността му. Поръчителство може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение, както и за част от задълженията на длъжника.

Поръчителят отговаря с цялото си имущество (залогодателят и лицето учредило ипотека отговарят до стойността на заложената или ипотекираната вещ)*. Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение, вкл. и разноските по събиране на вземането (чл. 140 ЗЗД).

Длъжникът и поръчителят отговарят солидарно пред кредитора и поради това той може да претендира изпълнение от всеки от тях и едновременно от двамата, но няма право да получи повече от дължимото. Съгласно чл. 142 ЗЗД, поръчителят може да противопостави на кредитора всички възражения, принадлежащи на длъжника, както и да направи прихващане с вземане на длъжника към кредитора.

Поръчител, изпълнил задължението, се суброгира в правата на удовлетворения кредитор и има иск към длъжника за главницата, лихвите и разноските, включително и законната лихва от деня на плащането, дори длъжникът да не е знаел за поръчителството. Длъжникът, който е изпълнил задължението е длъжен незабавно да уведоми поръчителя (чл. 144 ЗЗД).

Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца, а продължение на срока от кредитора, няма действие спрямо поръчителя, ако той не се е съгласил (чл. 147, ал. 1 и 2 ЗЗД). Константната съдебна практика, а и задължителната такава (т.4 на ТР 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС) приемат, че срокът по чл.147 ал.1 ЗЗД е краен и преклузивен. С изтичането му не се погасява възможността за принудително изпълнение, а се прекратява самото поръчителство.

Погасяване на поръчителството:

  • изпълнение на задължението от длъжника или поръчителя;
  • поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му (чл. 146, ал. 3 ЗЗД);
  • поръчителят се е задължил за определен срок и срокът е изтекъл ( арг. от чл. 147, ал. 2 ЗЗД)*;
  • субституция на длъжника с друго лице и поръчителят не е съгласен с нея (чл. 102, ал. 2 ЗЗД).

Използвани източници:

  • Закон за задълженията и договорите;
  • * Поля Голева – „Облигационно право“;
  • Практика на ВКС – http://www.vks.bg/vks_p10.htm