Tag Archives: обезщетение

Обезщетение по ЗОДОВ при оправдателна присъда или прекратяване на наказателното производство

„Прокуратурата на РБ носи пълна отговорност престъпленията да бъдат различавани от други укорими действия” – фрагмент из реш. № 60245/ 2022 г. на ВКС и лайтмотив на настоящата публикация. Съгласно чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при:  1. задържане под стража, включително

» Read more

Предпоставките за получаване на обезщетение при отказан достъп, отмяна или закъснение на полет

Съгласно чл. 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с оглед на упражняването на областите на компетентност на Съюза институциите приемат регламенти, директиви, решения, препоръки и становища. Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави – членки. Регламентът се прилага директно след влизането му в сила в държавите

» Read more

Спиране на работата за повече от 15 дни и уволнението в този период

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда,  работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2(срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, при срочен договор – 3 месеца) и при спиране на работа за повече от 15 работни дни.

» Read more

Колективният иск

След като предявяването на колективен иск срещу Националната агенция за приходите, във връзка с изтичането на лични данни, вече е факт, нека разгледаме какво представлява този вид иск. Съвременната концепция на „колективния иск“ води началото си от САЩ.   Производството по колективните искове, у нас, е ново особено исково производство,чиято уредба е създадена за да се създаде възможност за защита

» Read more