Tag Archives: зут

Техническият паспорт на нов строеж

Според новелата на чл. 176а, ал. 1 и следващи от Закона за устройство на територията, след завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Съгласно легалната дефиниция закрепена в пар. 5, т. 64 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ,  „технически паспорт на строеж“ е документ, който включва

» Read more

Определяне на „прилежаща площ“ към сграда в режим на Етажна собственост

Съгласно чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост, при преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата. В тези случаи прилежащата площ се определя от кмета на общината по

» Read more