Tag Archives: гпк

Допускането на съдебна делба

Съдебната делба е способ за реализиране на потестативното право по делба, приложим при отсъствие на съгласие между съсобствениците за извънсъдебното поделяне на съсобственото имущество.  При потестативното право титуляря едностранно може да предизвика промяна в определено състояние, която засяга чужда правна сфера. Така, правото на съдебна делба предполага разрешаване със силата на пресъдено нещо на спор за наличието на съсобственост по

» Read more

Критерият „фактическа и правна сложност“ на съдебно дело

Съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.  Анализът на нормативното предписание налага извод,

» Read more

Колективният иск

След като предявяването на колективен иск срещу Националната агенция за приходите, във връзка с изтичането на лични данни, вече е факт, нека разгледаме какво представлява този вид иск. Съвременната концепция на „колективния иск“ води началото си от САЩ.   Производството по колективните искове, у нас, е ново особено исково производство,чиято уредба е създадена за да се създаде възможност за защита

» Read more

Един нов момент – „Европейската заповед за запор на банкови сметки“

Запорът – обезпечителна мярка или фрагмент от принудителното изпълнение, част от чиито инструментариум е бил прилаган и векове назад – 1215 г. и Magna Carta Libertatum (с този акт се гарантират и защитават правата и интересите на феодалната аристокрация, бароните и гражданите от действията на представителите на кралската власт, поставя и началото на демократичното конституционно право), чл. 61 от която, утвърждава възможността

» Read more