Category Archives: Данъчно

Срокът за извършване на ревизия

Ревизията е съвкупност от действия на органите по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Ревизионното производство се образува с издаването на заповедта за възлагане на ревизията, която се връчва на ревизираното лице. Съгласно трайната практика на Върховния административен съд, напр. реш. № 6918/ 2022 г., невръчването на заповедта за възлагане на ревизия на нейния

» Read more