Принудителната административна мярка „временно отнемане на лиценза“ по Закона за хазарта

Разпоредбата на чл. 85 от Закона за хазарта се намира в глава четвърта „Принудителни административни мерки“ и в нея е предвидена ПАМ „временно отнемане на лиценза“ при наличие на някое от посочените в ал. 1 основания.

За ПАМ по Закона за движение по пътищата и изисквания към заповедта за прилагането й, можете да се запознаете тук.

За принудителната административна мярка при отнемане на всички контролни точки, можете да прочетете тук.

Принудителните административни мерки са инструмент на държавата за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на определени правоотношения. Те са форма на държавна принуда – репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения. Тяхната цел е да предотвратят извършването на административно правонарушение или да предотвратят настъпването на вредните последици от вече извършено правонарушение; да преустановят вече започнало и продължаващо административно нарушение или да отстранят настъпилите вече вредни последици от него.

Съгласно чл. 85 ЗХ, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите прилага с мотивирана заповед принудителна административна мярка – отнемане за срок от три до 6 месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност по организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, в следните случаи: 

1. когато организатори на хазартни игри и дейности или в тази връзка собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или юридическо лице с нестопанска цел, има просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите.

Законът не поставя изискване за наличие на влязъл в сила сила Акт за установяване публично държавно вземане. В тази връзка, в реш. № 7506/ 2022 г. Върховния административен съд приема, че нормативното предписание на чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗХ не изисква влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, това се извежда и от употребения от законодателя израз „просрочени публични задължения“, който не предполага наличието на влязъл в сила акт по тяхното установяване. 

Освен това, според реш. № 7507/ 2022 г. на ВАС, няма пречка ПАМ по чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗХ да бъде приложен за публични вземания, установени с повече от един акт. Необходимо е общият размер на публичните вземания по всички посочени в решението за прилагате на ПАМ да е повече от 5 000 лв. 

2. когато организаторът на хазартни игри възложи или извърши реклама извън допустимото.

Реклама на хазартни игри се допуска: 

 • върху външни изградени съоръжения тип билборд, находящи се на разстояние не по-малко от 300 метра от образователни институции по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, висши училища по смисъла на Закона за висшето образование, читалища по смисъла на Закона за народните читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и от обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи;
 • върху фасада на обект за организиране на хазартни игри по този закон, за дейността на организатора на хазартни игри в този обект, като общата площ на рекламите и обозначенията не може да надвишава двадесет на сто от фасадата и е не повече от 50 квадратни метра; 
 • върху спортна екипировка, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни федерации, клубове, сдружения и организации, освен върху спортна екипировка, материали или продукти, които са предназначени за ползване от малолетни и непълнолетни лица.

3. когато организаторът или негови служители не са оказали необходимото съдействие  на органите на Националната агенция за приходите при изпълнение на техните контролни функции. 

Организаторът, негови служители, както и други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, са длъжни да оказват съдействие на Националната агенция за приходите и на нейните органи при изпълнение на възложените им съгласно Закона за хазарта правомощия. Съдействието се изразява в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на документи и други информационни носители. Органите на НАП имат право да извършват насрещни проверки, както и да изискват от трети лица сведения, документи и други данни, необходими за извършването на тези проверки и/ или необходими във връзка със сигнали, жалби или искания. Органите на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българският институт по метрология оказват съдействие в рамките на своята компетентност на органите на Националната агенция за приходите, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

4. когато организаторът извършва дейност в нарушение на издадения лиценз. 

Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартните игри, както и за извършване на дейностите по него, се издава от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

5. когато организаторът на хазартни игри наруши правилата, утвърдени в чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗХ.

Разпоредбите се отнасят до това, че изпълнителният директор на Националната агенция за приходите утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила, базирани на наредби на Министерския съвет, с които се определят: 

 • общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи; 
 • общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол; 
 • общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри; 
 • общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства.

6. когато извършена промяна на съдружник или акционер с квалифицирано участие, съответно вписани, заличени или обявени обстоятелства в търговския регистър, би представлявала пречка за издаване на лиценз. 

7. когато организаторът на хазартни игри извърши промяна в типа игрално оборудване, включително джакпот система/ и, съответно – в комуникационното оборудване, без дадено разрешение.

Промяна на обстоятелства вписани в издадения лиценз, може да бъде извършена само след подаване на искане и получаване на ново удостоверение с вписана промяна. Промяна в правилата за организиране на дейността на организатор на хазартни игри, за която има издаден лиценз, може да бъде извършена от него само след утвърждаването на правилата определени с наредби на Министрески съвет.

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда искането. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, той издава ново удостоверение с вписана промяна.

8. когато организаторът на хазартни игри не изплати в определения срок печалба в размер над 5000 лв. на спечелил участник. 

9. когато се използва игрално оборудване, за което не е внесен дължимият данък.

10. когато организаторът на хазартни игри допусне лице, пряко свързано с организирането на игрите в игрално казино, да осъществява дейността си, без да притежава необходимата квалификация или без да има сключен договор с дружеството – организатор.

11. когато производител или вносител продаде или отдаде под наем игрално оборудване без трайно закрепена и/ или четлива оригинална маркировка и когато процентът на възвръщаемост на игралния автомат е по-малък от 80 на сто. 

12. когато търговецът, осигуряващ сервизна поддръжка, не попълни карта за сервиз и поддръжка или не постави фирмена пломба след приключване на сервиза. 

13. когато организаторът не подаде в срок декларация. 

Организаторите на хазартни игри, които заплащат променливата част от таксите за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри и за издаване и поддържане на лиценз за онлайн залагания, подават по електронен път за всеки месец в Националната агенция за приходите до 15-о число на следващия месец декларация по образец.

14. когато организаторът на хазартни игри не плати в срок годишната вноска за социално отговорно поведение за всеки издаден лиценз в размер, както следва: 

 • за онлайн залагания – 60 000 лв.; 
 • за игри в игрално казино – 20 000 лв.; 
 • за всички останали хазартни игри – 10 000 лв.

15. когато организаторът на хазартни игри наруши за трети пореден път изискването, свързано с това, че в игралните зали и в игралните казина не се допуска присъствието на лица вписани в регистъра, поддържан от Националната агенция за приходите.

В този регистър се отразяват данните на  всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и на лицата, чието социално положение и/ или равнище на доходи може да ги направи по – податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост.  Тези лица могат и да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри и до участие в хазартни игри, организирани онлайн.

Според новелата на чл. 85, ал. 2 ЗХ, с решението за временно отнемане на лиценза изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да разпореди предприемането на действия за преустановяване на допуснатите нарушения и за отстраняване на вредните последици от тях, като определи и срок за извършването им.

Лицето, на което лицензът е отнет временно, е длъжно в 7-дневен срок от получаване на съобщението за решението на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да преустанови дейността си и да върне в Централното управление на Националната агенция за приходите удостоверението за издаден лиценз, за което се съставя протокол. След изтичането на срока за временното отнемане удостоверението за издаден лиценз се връща, ако срокът на лиценза не е изтекъл и лицето е изпълнило дадените от изпълнителния директор на НАП разпореждания.

Доброволно преустановяване на нарушението 

Събразно чл. 86а ЗХ, преди издаване на решението за временно или окончателно отнемане на лиценза, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща уведомление до организатора за установеното нарушение и му дава едномесечен срок да преустанови нарушението и да отстрани последиците. 

В уведомлението се посочват фактите и обстоятелствата по установеното нарушение и се указват необходимите действия, които организаторът трябва да предприеме за преустановяване на нарушението и отстраняване на последиците, както и какви доказателства за тези си действия организаторът следва да представи на Националната агенция за приходите. Ако организаторът в срок представи необходимите доказателства, че е преустановил нарушението и отстранил последиците, НАП в 14-дневен срок от получаването на доказателствата извършва проверка за тяхната валидност и ако същите са валидни, принудителната административна мярка не се прилага, като решенията за това се съобщават на организатора. Но ако за организатора е невъзможно да преустанови нарушението и/ или да отстрани последиците, той може да подаде искане за предсрочно прекратяване на лиценза. И в този случай ПАМ не се прилага.

Обжалване 

Съгл. чл. 145 АПК, административните актове могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност. Административните актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни техни части. 

Обект на съдебен контрол е крайният акт по чл. 85, ал. 1 ЗХ. Решенията на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за временно отнемане на издаден лиценз, се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд – град София, в 14-дневен срок от съобщаването им.Жалбите се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Специфично е, че решенията подлежат на незабавно изпълнение, независимо дали са обжалвани. А обжалването не спира изпълнението на решенията.

Използвани източници:

 • Закон за хазарта;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Практика на ВАС – https://legalacts.justice.bg/.