Процедурата по наемане на сезонни работници – чужди граждани

Предвид широко разпространената практика у нас да бъдат краткосрочно наемани на сезонна работа чужди граждани, нека разгледаме процедурата, която трябва да следват работодателите.

Новелата на пар. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, дефинира „гражданин на трета държава“ като лице, което не е гражданин на Република България и не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (т.е. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), или на Конфедерация Швейцария.

Съгласно чл. 24, ал. 2 ЗТМТМ, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация и при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

Съобразно този правилник, работодателят подава в Агенцията по заетостта преди началото на заетостта:

 • декларация в два екземпляра по образец съгласно приложение № 5 (където се посочват данни за работодателя и за краткосрочно заетите чужденци);
 • декларация на работодателя, че предлаганите условия на труд и заплащане не са по – неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
 • други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;
 • заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
 • документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации (регулирани професии са напр. такива в областта на здравеопазването; юридическите и счетоводните дейности; туризма – екскурзовод и планински водач; транспорта и т.н.);
 • копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава;
 • декларация, че са спазени изискванията на ЗТМТМ. На сезонния работник се предоставя от работодателя или се осигурява с негово съдействие подходящо и отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве жилище до изтичане на трудовия договор. При сключен договор за наем наемната цена на жилището трябва да е съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището и не се приспада автоматично от възнаграждението на сезонния работник;
 • виза за краткосрочно пребиваване, когато такава се изисква, в която се посочва, че е издадена за целите на сезонна работа (визата за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който има намерение да премине транзит през територията на Република България или да пребивава краткосрочно на нейна територия за срок до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Съобразно чл. 14а, ал. 1 от Закона за чужденците в Р. България, виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена и на чужденец, който желае да извършва сезонна работа за срок до 90 дни без прекъсване, когато такава се изисква).

Регистрацията в Агенцията по заетостта се потвърждава със заверка на декларацията от изпълнителния й директор в 10-дневен срок от датата на подаването й. Така, при такъв вид сезонна заетост работника не би следвало да може да започне работа при друг работодател, нито пък да сключи допълнителен трудов договор.

Прекратяване на срочен трудов договор

За прекратяването на трудов договор по взаимно съгласие и функцията на заповедта за прекратяването му, можете да прочетете тук.

Кодексът на труда допуска сключването на срочен трудов договор (чл. 68, ал. 3) за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

За прекратяване на трудов договор от работника/ служителя с предизвестие, можете да се запознаете тук.

И при срочните договори работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.      Като срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Използвани източници:

 • Кодекс на труда;
 • Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност;
 • Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
 • Закона за чужденците в Р. България.