Работата от разстояние (дистанционна; надомна)

Във връзка с ангажирането ми по трудови спорове, бихте могли да ме потърсите на тел. 0876 196 193 или на e-mail pravenanaliz@abv.bg – адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и Добрич, но принципно работя на територията на цялата страна.
Кантората не дава безплатни консултации.

Пандемията от COVID-19, както и бързото развитие на телекомуникационните технологии доведоха до широко приложение на работата извън помещенията на работодателя.

Хронологически погледнато,

началото на дистанционната работа датира от 70 – те години на миналия век, когато е разработена технология, която свързва офиси посредством телефонни линии.

Терминът „дистанционна работа“ е измислен от Джак Нилс през 1973 г. А през 1979 г. на петима служители на IBM е разрешено да работят от вкъщи като експеримент.

Конвенцията

През 1996 г. е прогласена Конвенцията за надомния труд. Тя е създадена, за да предложи защита на работниците, които работят в собствените си домове. Ратифицирана и от Р. България през 2009 г.

Конвенцията осигурява защита на надомните работници, като им предоставя равни права по отношение на здравето и безопасността на работното място, социалноосигурителни права, достъп до обучение, възнаграждение, минимална възраст за наемане на работа, защита на майчинството и други права.

Съгл. чл. 1 от Конвенцията, определението “надомен труд” означава работа, извършвана от лице, което ще се нарича надомен работник:

– в неговия/ нейния дом или в друго помещение по негов/ неин избор, което не е работно място на работодателя;

– срещу възнаграждение;

– чийто резултат е продукт или услуга, определени от работодателя, независимо от това, кой осигурява оборудването, материалите или другите използвани средства, освен ако това лице е до такава степен самостоятелно или икономически независимо, за да се счита за независим работник според вътрешните закони, наредби или съдебни решения.


В б. „б” на чл. 1 от Конвенцията се прави важното уточнение, че лица със статут на служители не се считат за надомни работници по смисъла на тази Конвенция само поради това, че от време на време (случайно) извършват своята работа като служители вкъщи, а не на тяхното обичайно работно място.

У нас, в Кодекса на труда са регламентирани изискванията при организация на работата от разстояние.

Нормативната ни уредба в тази област е приета през 2011 г. и с нея са въведени основните изисквания на Европейското рамково споразумение за работа от разстояние.

Съгласно чл. 107з и следващи от Кодекса на труда, работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

Трябва да се отбележи, че работата от разстояние има доброволен характер, в противовес на нормата на чл. 120б КТ, приета в условията и заради пандемията от ковид, постановяваща, че работодателят може при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/ или работа от разстояние, като в този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

Трудовият договор

Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването й.

С индивидуалния и/ или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя се приемат правила, чрез които се определят:

  • редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
  • съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Работодателят може да предложи на работника или служителя с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът на работника и служителя не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Но и работникът или служителят може да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.

А и работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Работното място

С трудовия договор може да се уговаря повече от едно място на работа. Работодателят може да промени мястото на работа за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на работника или служителя при условия и по ред, определени с трудовия договор и/ или с вътрешни актове на предприятието.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява работно място извън предприятието за извършване на работа от разстояние към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение (чл. 107и КТ).

Съобразно измененият тази година § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на КТ, „Работно място“ е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие ползвател. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е място в помещение в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата.

Техническо оборудване и поддържане на работното място

Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор.

Работодателят осигурява за своя сметка:

1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

2. програмно (софтуер) осигуряване;

3. техническа профилактика и поддържане;

4. устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

5. защита на данните;

6. информация за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето към работното помещение, където се извършва работа от разстояние;

7. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

8. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

9. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/ или колективния трудов договор.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и /или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин. В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

В индивидуалния и/ или колективен трудов договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави. Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор.

Организация на работата от разстояние и здравословни и безопасни условия на труд

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, е длъжен да предостави на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното от него работно място за извършване на работа от разстояние.

Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, е длъжен незабавно да уведоми работодателя, непосредствения ръководител или друго упълномощено лице за всяка злополука на работното място по предварително уговорени ред и начин. Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както следва:

1. работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“;

2. работодателят и/ или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/ или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/ или на уговореното в индивидуалния и/ или в колективния трудов договор.

Работно време, почивки и отпуски

Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние:

1. се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с този кодекс, колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието;

2. се определя при спазване на установената с този кодекс междудневна и седмична почивка.

С индивидуалния трудов договор може изрично да се изключи възможността за полагане на:

1. извънреден труд;

2. нощен труд;

3. труд по време на национални празници.

При тези условия работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица.

Също така, работниците и служителите, които извършват работа от разстояние:

1. сами определят почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите на КТ, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/ или в колективния трудов договор;

2. ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/ или в колективния трудов договор.

Отговорността при трудова злополука

Новелата на чл. 201, ал. 2 КТ разписва, че отговорността на работодателя може да се намали, когато при работа от разстояние пострадалият не е спазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Използвани източници:

  • Кодекс на труда;
  • Конвенция за надомния труд.