Социалният доклад в съдебните производства

Адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и гр. Добрич, тел. 0876 196 193, e-mail pravenanaliz@abv.bg, принципно работя на територията на цялата страна.
Кантората не дава безплатни консултации.

Съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за закрила на детето, при всяко дело (напр. за родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина без съгласието на другия родител и т.н.) съдът или административният орган уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето. Дирекция „Социално подпомагане“ изпраща представител, който изразява становище, а при невъзможност предоставя доклад.

Основата на всичко това са интересите на детето, за защитата на които съдът следи служебно. Тези интереси налагат и възможно най-пълно изясняване на съответните релевантни по делото обстоятелства.

Получаването на съобщението от страна на ДСП създава необходимата предпоставка държавният орган да осъществи специфичните си функции по закрила на детето.

Но съдът не е оправомощен да изисква присъствието на представител на ДСП в съдебно заседание, нито пък заместващия становището му доклад, поради което, както се приема в реш. № 537/ 17.12.2012 г. по гр. дело № 214/ 2012 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС,  няма пречка при неизпращане на представител от страна на ДСП или непредставяне на доклад съдът, като съобрази дали са предприети съответните мерки с оглед защитата на интереса на детето, да приеме делото за изяснено от фактическа страна. 

С известно сходство е и решение № 29/ 02.02.2015 г. по гр. дело № 4984/ 2014 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, по което е прието, че поначало е налице съществено нарушение на процесуалните правила и необоснованост на решението, когато по делото липсва социален доклад, който да отразява релевантните факти за предоставянето на родителските права за упражняване по отношение на малолетното дете, които факти следва да се преценят наред с останалите събрани по делото доказателства. От друга страна обаче, липсата на социален доклад относно тези релевантни обстоятелства (сред които изрично са посочени и битовите и финансови условия, с които разполага родителят за отглеждането на детето) не е процесуална пречка съдът да се произнесе по съществото на спора, доколкото водещ при подобни спорове е интересът на детето, като обстоятелството, че единият родител не е положил достатъчно усилия в процеса да съдейства на социалния работник, изготвящ доклада, е факт, който води до извод, че този родител сам се е поставил в положение, от което не следва да черпи процесуални права, както и факт, който е от значение за преценката на родителския му капацитет.

И в реш. № 257/ 2015 г. ВКС постановява, че едно съдебно решение би било необосновано, а също и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила  –  ако съдът не е възложил или е отказал да възложи изготвянето на социален доклад в тази насока при направено искане за това от някоя от страните, като с такова решение в повечето случаи не биха били защитени и интересите на детето, респ. – решението би било и в нарушение на материалния закон.

При извършване на социалното проучване се събира информация чрез разговори и посещения от семейството, детето, училището, детската ясла или градина, роднини, близки и др.

Родителският капацитет

Понятието родителски капацитет се базира на способността на родителя да отглежда правилно детето си. При оценка на родителския капацитет може да се ползва ресурса на социалната услуга Център за обществена подкрепа, напр. когато между родителите има назрял конфликт, в който е въвлечено и детето или вече има продължителна социална работа по повод предходни сигнали.

В доклада следва да се опишат всички факти по конкретния случай, които ще спомогнат за изготвянето на оценка на родителския капацитет. При оценката на родителския капациет се вземат предвид основните грижи за детето, жилищни условия и гарантиране на безопасна и сигурна среда за детето, трудовата заетост и доходите на членовете на семейството, роднински и приятелски кръг на детето и семейството, възпитание, обучение, образование и социална интеграция на детето, емоционални взаимовръзки между родителите и детето, оценка на желанието на родителя да сътрудничи с другия родител за отглеждането и възпитанието на детето, както и със социалната служба (или както се посочи по – горе, в реш. № 29/ 02.02.2015 г. по гр. дело № 4984/ 2014 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, за значението на взаимодействието на родителите със социалните служители – липсата на оказано от страна на ответницата съдействие на социалния работник, изготвил социалния доклад по делото, сочат на незаинтересованост от нейна страна към упражняването на родителските права и към съдбата на детето).

В заключителната част на доклада се излагат изводи въз основа на обобщение на констатираните факти. Именно изложените факти, установени в хода на социалното проучване, са от значение за съдебния орган.

Преди представянето на доклада на искащия орган, с доклада се запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, както и детето, навършило 14 години, ако това не би навредило на неговия интерес.

Използвани източници: