Наказателното постановление при установена концентрация на алкохол в кръвта

При констатиране на нарушение по Закона за движение по пътищата от оправомощените полицейски служители, на водача бива съставен акт за установяване на административно нарушение, което поставя началото на административно-наказателното производство. Всъщност голяма част от наказателните постановления, които се издават и на база актовете за установяване на административно нарушение, биват отменяни от съда като незаконосъобразни.

Актът трябва да съдържа пълно и детайлно описание на нарушението, датата и мястото на извършване, както и на обстоятелствата, при които е извършено. Трябва да се посочат и законовите разпоредби, които са нарушени. Да бъдат отразени и всички данни относно индивидуализацията на нарушителя – трите имена, адрес, ЕГН.

Необходимо е да се спази и изискването на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН – да бъде дадено пълно описание на нарушението, на обстоятелствата, при които е извършено. Също така, съгл. ал. 1, т. 5, трябва да са налице и доказателства установяващи изложената фактическа обстановка.

Наредба № 1 от 19.07.2017 год. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/ или употребата на наркотични вещества или техни аналози

Редът, по който се установява концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства, трамваи или самоходни машини, е уреден в Наредба № 1 от 19.07.2017 год. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/ или употребата на наркотични вещества или техни аналози. Съгласно чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, т. 1 от Наредбата проверката от контролните органи за употреба на алкохол се извършва на място с техническо средство, а когато лицето откаже извършване на проверка с техническо средство – с доказателствен анализатор (показва концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчита съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища) или с медицинско и химическо лабораторно изследване, като по аргумент от чл. 6, ал. 4 от Наредбата изборът по кой от тези два начина да се извърши проверката е предоставен на лицето и трябва да се установи по несъмнен и категоричен начин, че му е била предоставена възможност да направи този свой избор. В противен случай, редът за установяване употребата на алкохол, визиран в Наредбата е нарушен, като допуснатото нарушение е съществено, тъй като рефлектира пряко и по негативен начин върху правото на защита на жалбоподателя.

Талонът за изследване

При съставянето на акт за установяване на административно нарушение за установена с техническо средство концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда контролният орган попълва и талон за изследване по образец. Когато контролният орган издава такъв талон, задължително трябва да го опише в АУАН. Трябва да бъде ясно какво налага съставянето на талона – поради отказа на лицето да приеме показанията на техническото средство или поради това, че извършената проба с техническото средство е некачествена или невалидна. В талона за изследване се вписва и срока на явяване в лаборатория по чл. 6, ал. 6, т. 2 от Наредбата – 45 минути, както и мястото, където следва да се извърши установяването (изписване на цялото наименование). Непосочването и непълното посочване на посочените по-горе обстоятелства води до извод, че съставеният талон за изследване е съставен в нарушение на Наредбата.

Екземпляр от талона за изследване се предоставя на нарушителя, като съобразно чл. 6, ал. 6 изискването е контролния орган да връчи на лицето талона срещу подпис.

Също така съгл. чл. 19, ал. 2 от изискването е пробите да се изпращат в лабораториите до 5 /пет/ дни след вземането им в хладилни чанти с транспорт, осигурен от структурата, в която работи контролния орган, назначил изследването.

Трябва да се отбележи, че кръвните проби, се съхраняват за срок не по – малък от 3 месеца.

Изправност, годност на техническото средство

Нормата на чл. 189, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, определя, че редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното, но когато нарушението се установява с техническо средство редовно съставеният акт не е достатъчен. В тежест на наказващия орган е да установи изправността, годността на това техническо средство, дава ли отклонения и какви, и че неговите показания са точни. Наказващият орган трябва да представи писмени доказателства в съда в тази насока – документ за техническата годност на апарата Дрегер, с който е изпробван нарушителят, техническите данни и списък на преминала периодична проверка.

В НП не е посочена действителната съставомерна концентрация

Описаното нарушение в наказателното постановление може да не съответства и на изискванията на чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН, поради непълно и неточно описание на нарушението и на обстоятелствата при които то е извършено. Например в НП не е посочена действителната съставомерна концентрация реализираща от обективна страна състава на нарушението. Принципно резултата от химическото изследване дерогира показанията на техническото средство. Така именно той следва да се посочи в НП при описанието на нарушението, а посочването и на двата резултата води до липса на описание и непълен фактически състав на доказателствата от които се извличат елементите от състава на нарушението.

В тежест на административнонаказващия орган е да докаже наличието на всички елементи от състава на описаното нарушение и доколкото в тази насока не са посочени при описание на нарушението е налице порок в съдържанието му. Коментирания недостатък на НП съставлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила, тъй като засяга неговите основни и задължителни реквизити, поради което и пряко рефлектира върху правото на защита на жалбоподателя да разбере в какво точно нарушение е обвинен и съответно да организира и реализира защитата си в пълен обем.

Съображения дали АНО приема или не приема резултата от химическата експертиза

Наказващият орган преди да издаде НП трябва да прецени всички събрани доказателства, и в обстоятелствената част на НП да се отрази резултата от химическото изследване, обективиран в Протокол за химическа експертиза. Според съдебната практика, незаконосъобразно е НП, щом липсват изложени в обстоятелствената част на НП съображения дали АНО приема или не приема резултата от химическата експертиза, както и такива коя от двете концентрации на алкохол приема, тази от техническото средство или тази от ХЕ. Липсата на категоричност относно концентрацията на алкохол в кръвта на водача е също в разрез с императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и представлява съществено процесуално нарушение.

Във връзка с административно – наказателни дела, като обжалване на наказателни постановления, можете да ме потърсите на телефон 0876 196 193 или на e-mail pravenanaliz@abv.bg – адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна.

Използвани източници:

  • Наредба № 1 от 19.07.2017 год. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози;
  • Закон за административните нарушения и наказания.