Нормативните рамки в отношенията към животните

Адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и гр. Добрич, тел. 0876 196 193, e-mail pravenanaliz@abv.bg, принципно работя на територията на цялата страна.
Кантората не дава безплатни консултации.

Зачестяват случаите на малтретиране на животни в демонстративна форма. Абстрахирайки се от факта, че въпреки обществените апели, т. нар. зоополиция остава фикция, нека на prima vista разгледаме кои актове в Република България регламентират отношенията на човек с животните – компаньони (дефиницията би могла да се изведе и от Европейската конвенция за защита на животните – компаньони, ратифицирана и от България: „под животно – компаньон се разбира всяко животно, отглеждано или с намерения да бъде отглеждано от човека в домашни условия за лично развлечение и компания“).

Ето няколко пункта на задълженията на притежаващите домашни животни:

 •  осигуряване на условия, грижи и внимание (чл.123, ал.1 ППЗВМД);
 • осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване (чл.7, ал.3 НУОЖКСТФПО);
 • обучение на животното, включващо социализация към хора и животни (чл.36 НУОЖКСТФПО);
 • предотвратяване всяка проява на необоснована агресия, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни (чл.35, ал.2 ЗЗЖ).

Паралелно с това, е забранено:

 • нехуманното отношение, изразяващо се в причиняването на страдание, болка или страх (чл. 6, ал.1 и 2 ЗЗЖ);
 •  жестокост, проявена чрез изоставяне на животното (чл.7, ал.2, т.10 ЗЗЖ).

Именно изоставянето на домашните любимци е факторът, довеждащ до увеличаване броя на безстопанствените животни. Отговорността за вреди, причинени от животно, е безвиновна (чл. 50, ЗЗД). Отговорни са собственикът и лицето, под чийто надзор се намира животното, като тези лица отговарят и когато питомецът е избягал или се е изгубил (чл. 50, изр. второ ЗЗД).

Общинските съвети приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им (чл.40, ал.1 ЗЗЖ). Общините, чрез кметовете, организират и настаняването им в изолатори, поради което носят и отговорността за вреди, причинени от безстопанствени кучета. В редица решения на ВКС: 639/2009 г. по гр.д. 2398/2008 г. на Първо гражданско отделение; 7/2010 г. по гр.д. 3623/2008 г. на Първо гражданско отделение; 973/2010 г. по гр.д. 4462/2008 г. на Четвърто гражданско отделение; 262/2010 г. по гр.д. 1155/2009 г. на Четвърто гражданско отделение, е прието, че „за вреди, причинени от безстопанствени кучета, общината носи отговорност по общия ред за непозволено увреждане на основание чл.49 във вр. с чл.45 ал.1 от ЗЗД“.

През 2011 г. насилието над животни се инкриминира. При причинена смърт или тежко увреждане на гръбначно животно (чл.325 б НК), не полагане на достатъчно грижа за животно и вследствие на това причини тежка или средна телесна повреда на човек (чл.325 в НК), деецът би могъл да бъде осъден, (оставяйки настрана наказанието глоба) на максимум 3 години лишаване от свобода, и 5 години – ако животното е причинило смъртта на човек. Но когато предвиденото наказание лишаване от свобода е до три години, е възможно:

  • да се приложи институтът на условното осъждане, т.е. съдът може да отложи изпълнението на наложеното наказание, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения, не е наложително да изтърпи наказанието (чл.66, ал.1 НК);
 • деецът да се освободи от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл.78 а, ал.1 НК), при условие, че не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност, а причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

Използвани източници:

 • Правилник за прилагане на закона за ветеринарномедицинската дейност;
 • Наредба № 39 от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, издадена от министъра на земеделието и храните;
 • Европейска конвенция за защита на животните –  компаньони;
 • Закон за защита на животните;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Наказателен кодекс;
 • Практика на ВКС – http://www.vks.bg/vks_p10.htm