Предсрочната изискуемост

Адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и гр. Добрич, тел. 0876 196 193, e-mail pravenanaliz@abv.bg, принципно работя на територията на цялата страна.
Кантората не дава безплатни консултации.

Неизрядността на длъжника се санкционира чрез предсрочната изискуемост. Упражняването й е прерогатив на кредитора. Ако той не използва това свое право, на падежа на задължението длъжникът ще дължи заетата сума, възнаградителната лихва и обезщетение за забавата.

Съгл. чл. 71 ЗЗД, изпълнението на срочното задължение може да бъде искано от кредитора и преди срока, при наличие на някоя от предпоставките:

 • длъжникът е станал неплатежоспособен (не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение – чл. 608 ТЗ);
 • с действията си е намалил дадените на кредитора обезпечения (реш. 1778/2001 г. ВКС – „когато длъжникът се е разпоредил с част от обезпеченията по кредита, вземането на банката става предсрочно изискуемо“);
 • не му е дал обещаните обезпечения.

Предсрочна изискуемост е уредена и в чл. 11 ЗОЗ – „залогодателят не изпълнява ли задълженията си по договора за залог, заложният кредитор може да иска изпълнение преди срока, както и да се удовлетвори от заложеното имущество“.

Изискуемостта преди срока се обективира и в клаузи на договори за банков кредит: кредита се обявява за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски (чл. 60, ал. 2 ЗКИ). В този контекст е и поставено Тълкувателно реш. 4/2014 г. ВКС, в т. 18: „В хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за вземане, произтичащо от договор за банков кредит с уговорка, че целият кредит става предсрочно изискуем при неплащането на определен брой вноски или при други обстоятелства, и кредиторът може да събере вземането си без да уведоми длъжника, вземането става изискуемо с неплащането или настъпването на обстоятелствата, след като банката е упражнила правото си да направи кредита предсрочно изискуем и е обявила на длъжника предсрочната изискуемост, като това право на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение“.

 Уведомяване на длъжника от страна на банката за настъпване на предсрочната изискуемост на кредита може и да не е необходимо, ако съконтрахентите са уговорили настъпване на автоматична предсрочна изискуемост при съответните условия. В определения на ВКС: 24/2011 г. по т.д. 884/10 г. на ІІ т.о., 127/2011 г. по ч.т.д. 826/10 г. на ІІ т.о., 706/2009 г. по ч.т.д. 525/09г. на ІІ т.о.и др., постановени по реда на чл.274, ал.3 ГПК, преценката за настъпването на предсрочната изискуемост се извършва въз основа на договора между страните.

Използвани източници:

  • Закон за задълженията и договорите;
  • Търговски закон;
  • Закон за особените залози;
  • Закон за кредитните институции;
 • Практика на ВКС – http://www.vks.bg/vks_p10.htm