Фигурата „Поръчител“

Адвокат Ивелин Йорданов, гр. Варна и гр. Добрич, тел. 0876 196 193, e-mail pravenanaliz@abv.bg, принципно работя на територията на цялата страна.
Кантората не дава безплатни консултации.

Поръчителството често намира приложение при отпускането на кредити. Представлява акцесорно задължение, защото възниква от друго (главно) задължение. Договора за поръчителство се сключва между кредитор и поръчител, който се задължава да отговаря за изпълнението на задължението на едно трето лице. Писмената форма е условие за действителността му. Поръчителство може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение, както и за част от задълженията на длъжника.

Поръчителят отговаря с цялото си имущество (залогодателят и лицето учредило ипотека отговарят до стойността на заложената или ипотекираната вещ)*. Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение, вкл. и разноските по събиране на вземането (чл. 140 ЗЗД).

Длъжникът и поръчителят отговарят солидарно пред кредитора и поради това той може да претендира изпълнение от всеки от тях и едновременно от двамата, но няма право да получи повече от дължимото. Съгласно чл. 142 ЗЗД, поръчителят може да противопостави на кредитора всички възражения, принадлежащи на длъжника, както и да направи прихващане с вземане на длъжника към кредитора.

Поръчител, изпълнил задължението, се суброгира в правата на удовлетворения кредитор и има иск към длъжника за главницата, лихвите и разноските, включително и законната лихва от деня на плащането, дори длъжникът да не е знаел за поръчителството. Длъжникът, който е изпълнил задължението е длъжен незабавно да уведоми поръчителя (чл. 144 ЗЗД).

Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца, а продължение на срока от кредитора, няма действие спрямо поръчителя, ако той не се е съгласил (чл. 147, ал. 1 и 2 ЗЗД). Константната съдебна практика, а и задължителната такава (т.4 на ТР 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС) приемат, че срокът по чл.147 ал.1 ЗЗД е краен и преклузивен. С изтичането му не се погасява възможността за принудително изпълнение, а се прекратява самото поръчителство.

Погасяване на поръчителството:

  • изпълнение на задължението от длъжника или поръчителя;
  • поради действията на кредитора поръчителят не може да встъпи в правата му (чл. 146, ал. 3 ЗЗД);
  • поръчителят се е задължил за определен срок и срокът е изтекъл ( арг. от чл. 147, ал. 2 ЗЗД)*;
  • субституция на длъжника с друго лице и поръчителят не е съгласен с нея (чл. 102, ал. 2 ЗЗД).

Използвани източници:

  • Закон за задълженията и договорите;
  • * Поля Голева – „Облигационно право“;
  • Практика на ВКС – http://www.vks.bg/vks_p10.htm