Неправилното паркиране и издадения фиш

Според чл. 39 Закона за административните нарушения и наказания, за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт, въз основа на който се издава наказателното постановление. Едва след съставянето на акт, респективно наказателно постановление въз основа на акта, жалбоподателят ще има право по съдебен ред да го оспори. Конституционният съд се е произнесъл и е обявил за противоконституционна нормата на чл. 189, ал. 13 от Закона за движение по пътищата – Решение №1/ 01.03.2012г. по КД №10/2011г., така подлежат на обжалване и наказателните постановления, с които е наложена глоба до 50 лева.

Важно е да се уточни, че

с подписването на съставения фиш, нарушителят се е съгласил както с констатираното нарушение, така и с размера на глобата,

като липсва нормативно разписана възможност нарушителят да възрази срещу съставеният фиш в един по – късен етап, след като му е бил предявен и го е подписал (определение №25/ 2017 г., Административен съд – Шумен).

Наложилият се в теорията и част от съдебната практика принцип, че нарушаването на нормите, гарантиращи безопасността на движението по пътищата не може да се квалифицира като маловажен случай, не представлява абсолютен императив, и не следва да изключва автоматично извършването на съвкупна преценка на всички обстоятелства, характеризиращи обществената опасност на деянието и дееца, наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, вредните последици и др.

Когато фишът е съставен за неправилно паркиране при условията на чл. 186 ал.3 от ЗДвП в отсъствие на нарушителя, фишът се счита връчен от датата на закрепване на уведомлението при издаването му.

От тази дата тече 7-дневния срок за доброволно заплащане на глобата с фиш. Когато оспорва извършеното нарушение или размерът на глобата нарушителят следва да възрази в същия срок, като в този случай следва да се състави акт по общия ред. В случай, че не плати глобата в 7-дневния срок за доброволно плащане, считано от датата на издаването на фиша и не го оспори в същия срок, фишът се смята за влязло в сила наказателно постановление и подлежи на принудително изпълнение. Така фишът, като документ за налагане на глоба, по своята правна природа и последици има характера на наказателно постановление. Но приравняване само по отношение на правните последици..

 

Отмяна на глобата

Когато в обжалвания фиш липсва посочване на санкционна норма.

Липсата на достатъчна яснота относно нормативния акт, въз основа на който е определено конкретното по вид и по размер наказание винаги съществено се отразява върху правото на адекватна защита на наказаното лице, доколкото основанието за налагане на конкретна административна санкция всякога трябва да е точно и ясно посочено и това произтича и от общите разпоредби на чл.6 и чл.13 от ЗАНН, касаещи законоустановеността на  административното наказание.

За друг образец може да послужи  реш. 1282/ 2015 г., на Пловдивски районен съд, където се

установява от представеното от жалбоподателя копие от фиша със същия номер, като този изпратен от наказващия орган, че в него като обстоятелства по извършване на нарушението е отразено единствено, че автомобилът е паркиран неправилно.

Никъде в този екземпляр от фиша не е посочен в какво точно се е изразило неправилното паркиране, както това изрично е било отразено в екземплярите, изпратени в съответната служба за контрол, а именно, че автомобилът е бил паркиран в зона на кръгово кръстовище. Фактът, че в екземпляра от фиша, предназначен за нарушителя, който се поставя върху автомобила, липсва отразяване на конкретните обстоятелства по извършване на нарушение, тоест липсва конкретизация в какво се е изразило именно неправилното паркиране, доколкото нормата на чл. 98 от Закона за движение по пътищата забранява паркиране в най-различни хипотези, например в тунел, подлез, мост, на пешеходна пътека, на места определени за инвалиди, пред входове на детски заведения и училища, на спирките на редовните линии на обществения транспорт и пр., поставя в невъзможност жалбоподателя да организира защитата си, доколкото не става ясно какво именно негово поведение се сочи да осъществява нарушение, както и да се провери дали описаното поведение е правилно подведено под сочената за нарушена законова норма. В тази насока фактът, че в останалите екземпляри е отразено изрично в какво се е изразило неправилното паркиране, не променя извода на съда, че е налице съществено  нарушение при съставяне на фиша, доколкото не е допустимо същностни характеристики на твърдяното нарушение да стават известни на жалбоподателя по-късно, когато му се изпрати екземпляр от фиша по пощата, предвид факта, че възможността му за обжалване на същия е законово установена от момента на получаване на фиша – а залепянето на същия върху автомобила е приравнено от закона на неговото надлежно връчване. При това положение и съдът счита, че жалбоподателят е бил ограничен във възможността си да се защити срещу издадения фиш за неправилно паркиране, като за него не е била налице яснота към подаване на жалбата срещу фиша какви са именно фактическите обстоятелства на твърдяното нарушение.

Глобата може да бъде отменена и на други основания, касаещи фактическата обстановка,

напр. при фиш за неправилно паркиране на спирка на градския транспорт, от снимковия доказателствен материал трябва да е видно наличието на някой от посочените в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата белези, от които да се установи, дали автомобилът е паркиран на спирка – знак, маркировка, уширение, указател с номера и разписание (реш. № 98/ 2018 г., Административен съд – Пазарджик).

 

Използвани източници:

  • Закон за административните нарушения и наказания;
  • Закон за движението по пътищата;
  • Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата;
  • Регистър на съдебните решения – https://legalacts.justice.bg .