За колекторските фирми и липсващите регулации

Все по-широк отзвук намират фирмите за събиране на задължения, т.нар. колекторски фирми и техните извънсъдебни методи на работа (без да поставям всички предприятия в бранша под общ знаменател или да се изявявам като апологет на некоректните платци). Задълженията са разнопосочни – сметки за комунални услуги, кредити.

Похватите на колекторите понякога са в разрез със законови разпоредби – при проучването на длъжниците и събирането на информация за тях, е възможно да се засегне личния живот, а съгл. чл.32, ал.1 и 2 Конституция на Република България, личният живот е неприкосновен; при цедиране (прехвърляне) на задължението, а не само упълномощаване на колектора да го събере, предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето, съобр. чл.99, ал.3 ЗЗД; начисляване на допълнителни такси към дълга.

Също така, при упражнен психически тормоз (особено с континуитет във времето), потърпевшият може да иска присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди, по реда на непозволеното увреждане и Закона за задълженията и договорите, и законна лихва от датата на увреждането. Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост (чл.52 ЗЗД), съобразно критерии като форма на вината на причинителя на вредата, вид на засегнатото благо и пр.

Моделът

И в Европа, и в САЩ, фирмите събиращи задължения подлежат на лицензиране (разрешение).

Върху тях се упражнява и последващ контрол от страна на държавни органи, а законови разпоредби уреждат дейността им. Ето например няколко пункта от действащият в САЩ Закон за справедливото събиране на дълга:

  • колекторите могат да се обаждат на длъжника само във времевия диапазон 8:00 – 21:00 часа;
  • недопустими са заплахи, свързани със съдебен процес или арест;
  • не се толерират претенции за допълнителни суми, кумулирани към дълга;
  • комуникацията със съседи на длъжника е само с цел уточняване на местонахождението му.

А погледнато от друг ракурс, не бива и подобни регулации да служат като претекст за търсене на обезщетение за незначителни нарушения на колекторите.

Така или иначе, не трябва да се забравя, че колекторските предприятия се осланят на незнанието на законите!